Ludvikova bouda•

Janské Lázně

Ludvikova bouda

Jánské Lázně

Ludvikova bouda - Jánské lázně
Ubytovací řád

LUDVÍKOVA BOUDA
Edler & Partners s.r.o. se sídlem Velký Třebešov 74,55203,ICO27483983
Zvonečková 108
542 25 Janské Lázně
tel.499 875 297, 736 776 863
ludvikovabouda@seznam.cz

1) Po příjezdu host předloží příslušnému pracovníkovi svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů bude hostovi předán klič od pokoje a host ubytován. Organizované skupiny předloží seznam osob s potřebnými údaji ( jméno, příjmení, rodné číslo, údaje o trvalém bydlišti a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. )

2) V pokojích nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokoji není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

3) Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla –li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží –li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den. Požádá –li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4) Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.

5) Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak,aby nevznikl požár. Všechny pokoje jsou nekuřácké, proto v nich, prosím, nekuřte. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sitě, zhasnout světla a zavřít dveře a okna pokoje. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách ubytovacího zařízení. Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22.00 do 6.00 hod. Toto se nevztahuje na prostor restaurace.

6) Host odpovídá za škody způsobené jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami, jemu svěřeným do péče. Případně takto vzniklé škody je klient povinen hradit na místě. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Klient má za povinnost bezodkladně ohlásit příp. předchozí škody na pokoji, či na jeho zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám.

7) Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady.